SCHOOL TRANSPORT/ BREAKFAST CLUB/ KLABB 3-16

SCHOOL TRANSPORT

https://www.gov.mt/…/Application-for-Free-School-Transport-…

https://education.gov.mt/…/Instructions%20to%20Apply%20for%…

In case of any queries, please contact us on schooltransport.educserv@gov.mt
or on +356 25981888

==============================================

BREAKFAST CLUB

https://education.gov.mt/mt/Pages/Breakfast-Club.aspx

https://education.gov.mt/…/Struzzjonijiet%20biex%20timla%20…

In case of any queries, please contact us on breakfastclub.mede@gov.mt
on +356 2598 2763 or +356 2598 1872

==============================================

KLABB 3-16

https://fes.gov.mt/…/Registrat…/English%20Version%202018.pdf

https://fes.gov.mt/en/Pages/FAQs/faq_k316.aspx

https://fes.gov.mt/en/Pages/Klabb%203-16/overview.aspx

In case of any queries, please contact us on fes@gov.mt or on +356 2258 6810.
You can also visit B’Kara Primary School Klabb 3-16 office (Entrance C).

==============================================

Security Measures for when Students Need to Leave Early.

Early Leavers School Policy (Updated 20/04/2018):

SECURITY MEASURES FOR THE BENEFIT OF OUR STUDENTS:

When students need to leave school during school hours, one of their parents or carers must pick them up upon presenting their original ID Card. The parent is asked to sign the Early Leavers Book at the Reception.
Parents who DO NOT present their ID Card WILL NOT be allowed to collect their children from school before dismissal.
Students requiring to leave school during school hours must see an Assistant Head, first thing in the morning, with a note from the parent or carer. This note is to be written in the child’s communication book (diary) and signed by the parents. The Assistant Head will sign the note and the student will be required to show it again at the door before leaving school.
When both parents/carers are unavailable to pick the child from school, a signed consent note and the original ID CARD are to be presented by the person picking the child from school. Signed consent is required from both parents, unless otherwise stated by a court order. Court Orders are to be respected.
The above mentioned measures will secure the safety of all our students during their time spent at school. Should parents/carers wish to discuss any of these measures with the School Administration do not hesitate to fix an appointment with us through the school clerk.
“Prepare and prevent, don’t repair and repent!”
Regards
Mr D Grech
Head of School

Traduzzjoni bil-Malti
Regolamenti għal meta t-tfal ikollhom bżonn jitilqu kmieni mill-iskola. (20/04/2018)

Meżżi ta’ sigurta’ għal-ġid tat-tfal tagħna.
Meta xi studenti jkollhom bżonn jitilqu kmieni waqt il-ħin tal-iskola, ġenitur jew gwardjan tat-tfal għandhom juru l-Karta tal-Identita’ oriġinali. Min jiġbor it-tfal irid jiffirma l-ktieb apposta li jinsab fil-uffiċċju ż-żgħir.
Ġenituri li ma jurux il-Karta tal-Identita’ ma jitħallewx jieħdu lit-tfal qabel ma tispiċċa l-ġurnata tal-iskola.
It-tfal li jkunu jafu li ser jitilqu kmieni, jridu juru nota mill-ġenituri fid-djarju tagħhom lil Assistent Kap. Dawn jiffirmaw in-nota. Din in-nota tintwera’ mal-bieb meta t-tfal jinġabru kmieni.
Meta ħadd mill-ġenituri jew gwardjani ma jkunu jistgħu jiġbru lit-tfal mill-iskola, nota ta’ kunsens iffirmata u l-karta tal-identita’ oriġinali trid tiġi ppreżentata. Il-kunsens irid ikun iffirmat mill-ġenituri kustodji. Id-digrieti maħruġa mill-Qrati għandhom jiġu rrispettati dejjem.
Dawn huma regolamenti li jgħinu lil kulħadd iżomm l-iskola post sikur għat-tfal. Jekk hemm xi ġenituri li jridu jiddiskutu xi ħaġa rigward dawn ir-regolamenti, għandhom jagħmlu appuntament mal-iskrivana tal-iskola.
‘Aħjar uff inkella aħħ’
Tislijiet,
is-Sur D Grech
Kap tal-Iskola

Note to anybody wanting to carry out research out in our school.

Dear researcher,
Whilst wishing you the very best in your studies, may I kindly inform you of the following School Policy regarding our possible participation in your research:
i. kindly produce all paper work related to permissions from the Directorates of Education and the College Principal;
ii. the school policy, in-line with the Research Ethics Board, asks all researchers to provide us, as your research participants, a hard copy of the final results. This shall be donated to the school’s Reference Library for the staff’s professional development.
iii. our school participates only in research studies involving close-ended questionnaires. printed copies of these questionnaires are to be handed to the school clerk with a covering note stating to whom these questionnaires should be distributed. It is the researcher’s duty to pick these questionnaires from our school after a minimum of 10 days from delivery date. Members of staff will participate on a voluntary basis.

Regards,
Mr D Grech
Head of School

Tablets Parental Outreach Evening Sessions

L-Influenza – Bil-Malti

Office of the Superintendent of Public Health
Out-Patients Dept. Level 1, St Luke’s Hospital Gwardamangia
t +356 25953302/3 e sph.mhec@gov.mt
Prekawzjonijijet kontra l-influwenza
Ir-rata tal-influwenza hija għolja ħafna fejn is-sorveljanza fil-komunità wriet li għal kull 100
persuna li jżuru tabib tal-familja, 16 qed ibatu minn influwenza. Dan jaqbeż l-ogħla livell
minimu tas-sena l-oħra. B’livelli għoljin t’influwenza madwar l-Ewropa, huwa importanti li
wieħed jiffoka fuq miżuri ta’ prevenzjoni biex jipprevjeni aktar tixrid.
It-tilqim huwa l-aħjar miżura ta’ prevenzjoni peress li jnaqqas ir-riskju li tinqabad l-influwenza, kif ukoll
it-tixrid tagħha lil ħaddieħor. Minbarra t-tilqim, wieħed jista’ jevita t-tixrid tal-influwenza permezz ta’
prekawzjonijiet sempliċi, minħabba li l-influwenza tittieħed ħafna u faċilment tinfirex lil persuni oħra.
Persuna x’aktarx tagħtiha lill-ħaddiehor fl-ewwel 5 t’ijiem ta’ sintomi. Biex tnaqqas ir-riskju li tinfirex linfluwenza
huwa importanti li, b’mod regolari, taħsel idejk b’ilma sħun u bis-sapun, tuża ‘tissues’ meta
tisgħol jew tagħtas u tarmihom mill-aktar fis possibbli. Evita li tmur għax-xogħol jew l-iskola meta tkun
marid biex tevita t-tixrid tal-influwenza.
Is-sintomi tal-influwenza jseħħu malajr ħafna u jistgħu jinkludu deni f’daqqa, uġigħ, tħossok għajjien
jew bla saħħa, sogħla niexfa jew bil-bili, uġigħ fil-griżmejn, uġigħ ta’ ras, diffikultà biex torqod, telf
t’aptit, dijarea jew uġigħ ta’ żaqq, dardir u remettar.
Biex tirkupra malajr kemm jista’ jkun, tajjeb li tistrieħ u torqod; żomm sħun; u ħu l-paracetamol biex
tbaxxi u tnaqqas id-deni u tittratta l-uġigħ. Ma’ dan tajjeb li tixrob ħafna ilma. L-ispiżjar jista’ wkoll ikun
t’appoġġ u jirrakkommanda rimedji tal-influwenza biex tnaqqas is-sintomi. Huwa rakkommandat li
persuni li qed isofru minn influwenza jfittxu parir mingħand it-tabib tal-familja tagħhom speċjalment
jekk is-sintomi ma jittejbux wara sebat ijiem, għat-tfal żgħar u nies li għandhom 65 sena jew aktar,
għan-nisa tqal, nies li għandhom kundizzjonijiet mediċi kroniċi (fit-tul, per eżempju, dijabete jew mard
tal-qalb, tal-pulmun, tal-kliewi jew newroloġiku) u nies li għandhom sistema immunitarja dgħajfa (per
eżempju, minħabba kimoterapija jew HIV). Sintendi, it-tabib tal-familja għandu jeżamina ‘l-pazjent u
jirreferi għal aktar kura kif meħtieġ. L-antibijotiċi mhumiex irrakkommandati għall-influwenza peress
li dan huwa kkawżat minn ‘virus’ u se jkunu meħtieġa biss għal infezzjonijiet batteriċi superimposti kif
preskritt mit-tobba.
Huwa importanti li tieħu ħsieb lilek innifsek dan l-istaġun tal-influwenza biex tibqa’ b’saħħtek u tevita
l-influwenza permezz ta’ miżuri preventivi inkluż it-tilqim. Għal dawk li ma ħadux it-tilqima kontra linfluwenza,
it-tilqima għadha disponibbli fiċ-ċentri tas-saħħa b’xejn għan-nies kollha li għandhom
aktar minn sitt xhur.
Dejjem tiegħek
Dr Charmaine Gauci MD, MSc, PhD, FRSPH, FFPH
Superintendent tas-Saħħa Pubblika

Peak Flu Season – Letter to Parents

Office of the Superintendent of Public Health
Out-Patients Dept. Level 1, St Luke’s Hospital Gwardamangia
t +356 25953302/3 e sph.mhec@gov.mt
Influenza precautions
Influenza is at a very high rate whereby community sentinel surveillance showed that for every 100
persons that visit a family doctor, 16 of these are suffering from influenza. This exceed the highest
threshold level of last year. With a picture of high levels of flu across Europe, it is important to focus on
prevention measures to prevent further spread.
Vaccination is the best prevention measure as it reduces the risk of catching flu, as well as spreading it to
others. Apart from vaccination, one can avoid spreading flu through simple precautions, as flu is very
infectious and easily spread to other people. A person is likely to give it to others in the first 5 days of
symptoms. To reduce the risk of spreading flu it is important to wash hands often with warm water and
soap, use tissues when you cough or sneeze and bin used tissues as quickly as possible. Avoidance of
attending to work or school when sick is important to prevent spread of flu.
Flu symptoms come on very quickly and can include a sudden fever, aching body, feeling tired or
exhausted, dry or chesty cough, sore throat, headache, difficulty sleeping, loss of appetite, diarrhoea or
abdominal pain, nausea and being sick.
To help get better more quickly, rest and sleep, keep warm, take paracetamol to lower your temperature
and treat aches and pain and drink plenty of water. A pharmacist can also be of support and recommend
flu remedies to relive symptoms. It is advisable for people who are suffering from influenza to seek advice
from their family doctor especially if symptoms don’t improve after 7 days; for young children; people
who are 65 or over; for pregnant women; people who have chronic medical conditions, for example,
diabetes or a heart, lung, kidney or neurological disease and people who have a weakened immune
system, for example, because of chemotherapy or HIV. The family doctor will assess the patient and refer
to further secondary care as required. Antibiotics are not recommended for flu as this is caused by viruses
and will only be required for superimposed bacterial infections as prescribed by doctors.
Taking care of oneself this flu season is important to stay healthy and prevent flu through preventive measures
including vaccination. For those who have not taken the flu vaccine, it is still indicated to be taken as we still
have a number of weeks with the flu around us. The vaccine is available form health centres free of charge to
all people above 6 months of age.
Yours truly
Dr Charmaine Gauci MD, MSc, PhD, FRSPH, FFPH
Superintendent of Public Health

Festive Season ‘Uniform’

Dear Parents and Guardians

As clearly indicated in the newsletter issued last month, this is a gentle reminder of the clothes to be worn by our pupils during this festive season:

Monday 18th December: Photo with Santa (Kinder – Year 2): jeans and a white/green/red polo/round neck jersey. Christmas capes, Father Christmas hoods, Christmas/Winter themed jerseys and the Christmas costumes are more than welcome.

The rest may wear the PE kit or comfortable casual clothes which are fit for school. Strictly up to you!

==============================================

Tuesday 19th December: Photo with Santa (Year 3 – 6 + Migrants’ Hub): jeans and a white/green/red polo/round neck jersey. Christmas capes, Father Christmas hoods, Christmas/Winter themed jerseys and the Christmas Concert costumes are more than welcome.

The rest may wear the PE kit or comfortable casual clothes which are fit for school. Strictly up to you!

==============================================

Wednesday 20th December: Mini Concert for K1, Y2 – 6 + Migrants’ Hub:

Year 2s only: Children to wear an Angel costume or in full plain white attire.

K1, Y3-6 + Migrants’ Hub: Same clothes as the ones worn for the photo with Santa: jeans and a a jersey/costume…..

K2 and Y1: PE kit or comfortable casual clothes which are fit for school. Strictly up to you!

===============================================

Thursday 21st December: Mass followed by the Procession of Baby Jesus on our way back to school.

All pupils (except for Year 2s) are encouraged to wear: jeans and a white/green/red polo/round neck jersey. Christmas capes, Father Christmas hoods, Christmas/Winter themed jerseys and the Christmas Concert costumes are more than welcome.

Year 2s are to wear the Angel costume or in full plain white attire (as the day before) over their PE kit (so that they can remove it after the procession).

===============================================

Friday 22nd December: Christmas Party at School

All pupils are encouraged to wear comfortable casual clothes which are fit for school. They need to bring water, plastic cup and plate and a small plastic bag / lunchbox to bring back home any food they won’t eat in class.

I hope that this extensive explanation answers most of your questions  Let’s enjoy these days in a true festive spirit, whilst keeping in mind that we are celebrating the birth of Baby Jesus.

Pupils who refuse to wear any of the above mentioned costumes/clothes are free to wear comfortable casual clothes (fit for school) or simply the PE kit. No one will be called off for not wearing the ‘proper’ attire. We want to celebrate this period with them in the best way possible…so please don’t force them into any costume they won’t feel comfortable in. You have my word on that!

Regards,
Mr D Grech

The School Council


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Important Benchmark Meeting

Attn: Year 6 parents/guardians

End of Primary Benchmark 2018 Parents’ Meetings

Parents’ meeting will be taking place on Monday 27th November 2017 at St Clare College Pembroke Primary.

Meeting will be held in Maltese in the main school hall, while a separate meeting, in English, will be held in a classroom in the vicinity of the school hall, for all English speaking parents.

All Year 6 pupils will receive a printed version of the above note, so that we ensure that all parents are made aware of this important meeting.

Dinja Waħda – We Have Gold – AGAIN!

Dear all
Birkirkara Primary School went GOLD again! Very well done to all our hardworking members of staff and pupils for keeping the standards high. Birdlife Malta confirmed that our school managed to achieve yet another Dinja Waħda Gold Award! That’s awesome. Let’s keep this terrific momentum during the coming days, weeks and months…so that we continue to achieve higher recognitions. I’m honoured to lead such a winning team.

Best regards from your proud headmaster!
Mr D Grech